آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی ارائه خدمات نمونه برداری و بازرسی از فرآورده‌های تحویلی و بازتحویلی مجتمع مخازن سبز پتروشیمی عسلویه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی ارائه خدمات نمونه برداری و بازرسی از فرآورده‌های تحویلی و بازتحویلی مجتمع مخازن سبز پتروشیمی عسلویهبه شماره مناقصه APGT-CNT-TENDER-02-0435شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه (سهامی خاص) در نظر دارد ارائه خدم...

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی ارائه خدمات نمونه برداری و بازرسی از فرآورده‌های تحویلی و بازتحویلی مجتمع مخازن سبز پتروشیمی عسلویه
آگهی فراخوان مناقصه

آگهی فراخوان مناقصه دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ارائه خدمات نمونه برداری و بازرسی از فرآورده های تحویلی و باز تحویلی مخازن سبز پتروشیمی عسلویه

آگهی فراخوان مناقصه

شماره تماس:

دفتر تهران: 7-96667301-021

سایت عسلویه: 44-37325227-077