مخازن 9گانه مشارکت پارسیان

این بخش شامل موارد زیر است:
 6 دستگاه مخزن متانول هر یک به ظرفیت 60،000 مترمکعب 
 2 دستگاه مخزن ذخیره سازی MEG هریک به ظرفیت 24،000 مترمکعب 
 1 دستگاه مخزن ذخیره سازی DEG  به ظرفیت 6،000 مترمکعب
 خطوط ورودی و صادراتی در محدوده Offsite از مرز جنوبی مخازن سبز تا محدوده بندر پتروشیمی پارس عسلویه شامل 2 خط متانول، 1 خط MEG  و 1 خط DEG