در اواخر سال 1391 و باتوجه به برنامه های استراتژیک تدوین شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اجرای این طرح به منظور ایجاد ارزش افزوده با هدف انبارش مواد و محصولات تولیدی مجتمع های پتروشیمی فاز 2 عسلویه و انتقال از طریق خطوط لوله صادراتی طی قرارداد شماره 63871/17-1 ص پ مورخ 18/10/1391 توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان واگذار گردید. 
در این راستا و به منظور تسریع در احداث و بهره برداری از خطوط لوله انتقال فرآورده های پتروشیمی به بندر صادراتی پارس، طراحی، تدارک و اجرای خطوط لوله صادراتی مذکور از محدوده سایت شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه به بندر پتروشیمی پارس طی توافقنامه مورخ 29/06/1395 نیز توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان محول گردید.
ذخیره سازی و صادرات بالغ بر 1،200،000 مترمکعب انواع محصولات پتروشیمیایی تولیدی در15 مجتمع فاز دوم پتروشیمی عسلویه بصورت انحصاری در سایت مخازن متمرکز صادراتی فاز 2 عسلویه پیش بینی گردیده است.
فاز یک مربوطه به ذخیره محصولات Glycol و LPG و Methanol شامل 32 دستگاه مخزن ذخیره به شرح زیر می باشد که در حال حاضر احداث شده است:
Glycol: شامل دو دستگاه مخزن ذخیره MEG، دو دستگاه مخزن ذخیره DEG و دو دستگاه مخزن ذخیره TEG
LPG: شامل دو دستگاه مخزن ذخیره پروپان و یک دستگاه مخزن ذخیره بوتان
Methanol: شامل چهار دستگاه مخزن ذخیره متانول
ادامه مخازن فاز یک شامل 8 دستگاه مخزن متانول و 5 دستگاه مخزن گلایکول می باشد که در حال حاضر 6 دستگاه متانول و 3 دستگاه گلایکول به پیمانکار EPC جهت احداث واگذار شده است و طبق برنامه زمان بندی تا پایان سال 1400 به مرحله بهره برداری خواهد رسید.
در خصوص واگذاری دو دستگاه مخزن ذخیره متانول و 2 دستگاه مخزن ذخیره گلایکول باقیمانده در مرحله ابتدایی واگذاری به پیمانکار می باشد.
خاطر نشان می گردد فاز دو مخازن سبز پتروشیمی عسلویه مربوط به محصولات تولیدی در پتروشیمی کیان می باشد که با توجه آغاز احداث پتروشیمی مذکور، مکاتبات اولیه جهت نیازمندی های فاز دوم مخازن سبز پتروشیمی عسلویه در دست اقدام است.