مهندس محمدسجاد باتمانی

نام : مهندس محمدسجاد باتمانی

سمت : مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره

مدرک تحصیلی :

مهندس علیرضا راستکار صفری

نام : مهندس علیرضا راستکار صفری

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی :

مهندس زهرا مسعودی

نام : مهندس زهرا مسعودی

سمت : عضو هیأت مدیره

مدرک تحصیلی :

دکتر یونس نظری

نام : دکتر یونس نظری

سمت : رئیس هیات مدیره

مدرک تحصیلی :

مهندس بهزاد انصاری

نام : مهندس بهزاد انصاری

سمت : عضو هیأت مدیره

مدرک تحصیلی :