اهداف کلان سازمان

  • بهبود سطح رضایت ذینفعان کلیدی؛
  • بهبود عوامل موفقیت پروژه­ها از جمله:  زمان، هزینه و کیفیت؛
  • دستیابی به کمترین میزان ممکن حوادث، آسیب­ها و بیماری­های شغلی و پیامدهای نامطلوب زیست محیطی