سرآمد در مدیریت و اجرای پروژه های احداث مخازن ، راه اندازی و ارائه خدمات ذخیره سازی فرآورده های پتروشیمیایی در کشور و خارج از کشور مبتنی بر رویکرد توسعه پایدار

سرآمدی:
کسب تندیس بلورین در ارزیابی تعالی سازمان بر اساس مدل EFQM درسال 1404
کسب رضایت از مشتریان به میزان حداقل 85%